Mokymai „Mentalinė gerovė – laimingas senėjimas“

Programos tikslinė/s grupė/s – 65+ asmenys. Tačiau atsiradus poreikiu, ši mokymo programa gali būti adaptuota ir specialistams, kurie nuolat dirba su vyresnio amžiaus asmenimis siekiant apmokyti juos  mentalinės sveikatos gerinimo technikų. Tai – socialiniai darbuotojai, bibliotekininkai, andragogai, TAU ir kt. NVO savanoriai.

Programos trukmė – 48 kontaktinės val. + 15 val savarankiško darbo valandų. Užsiėmimo trukmė 65+ asmenims – po 1 valandą du kartus per savaitę, t.y mokymai turėtų būti tęstiniai.  Specialistams mokymai galėtų būti intensyvūs.

Grupės dydis – po 10-12 dalyvių. Specialistų grupės – iki 17 dalyvių.

Programos anotacija

Senstant individo smegenų struktūros ir funkcijų pokyčiai iššaukia kognityvinių funkcijų pakitimus (McDown & Schaw, 2000). Tyrimai rodo, kad senstant trumpalaikė atmintis, kaip multidimensinis kognityvinis konstruktas, nukenčia labiausiai. Šia programa siekiama 65+ asmenims suteikti specialių žinių ir apmokyti mentalinės sveikatos gerinimo technikų, kurios daro teigiamą įtaką trumpalaikės/darbinės atminties gebėjimams ir leidžia jiems ilgiau išlikti aktyviems socialiai ir profesinėje veikloje.

Programą kūrėme atsižvelgdami į pasaulinių tyrimų bei Skandinavijos šalių ir Estijos gerąją patirtį: ES H2020 projektas „SENTAB: Combating Senior Loneliness through Fun and Entertaining Technology“ tyrė 65+ amžiaus asmenis, siekiant išsiaiškinti kokį išliekamąjį poveikį trumpalaikiams kognityviniams gebėjimams daro aktyvūs atminties lavinimo testai ir pratybos, juos pateikiant elektroniniu būdu. Tyrimai parodė, kad atlikę 4 savaičių trukmės atminties lavinimo žaidimų kursą 61 proc. asmenų pripažino šiek tiek pagerinę atmintį ir dėmesio koncentraciją, o 7,7 proc. – ženkliai. Kitos svarbios šio tyrimo įžvalgos: beveik nėra koreliacijos tarp tiriamų asmenų kognityvinių gebėjimų ir jų fizinio aktyvumo. Tačiau nustatyta reikšminga koreliacija tarp tiriamųjų kognityvinių gebėjimų ir jų įsitraukimo į sveiką, pozityvią socialinę aplinką.  Todėl tikslinga treniruoti asmenų kognityvinius gebėjimus susiejant atminties lavinimą su pozityviu bendravimu grupėje, žaidimu, fizine ir protine (pvz. užsienio kalbos mokymasis) veikla. Mentalinės sveikatos  stiprinimo nauda yra akivaizdi – geresnius kognityvinius gebėjimus išsaugoję asmenys yra ir fiziškai sveikesni, ilgiau išlieka darbingi, socialiai aktyvesni ir laimingesni.

Programos turinys

Programa yra orientuota į savijautos gerinimą per vyresnio amžiaus žmonėms tinkamą mokymosi tempą ir pobūdį, atitinkamai parenkant edukacinę erdvę.

Turinys yra paremtas patyriminiu mokymusi, interaktyvus, dinamiškas, plečiantis dalyvių suinteresuotumą bendrauti, gerinantis mentalinę ir dvasinę sveikatą, keliantis laimės  indeksą.

Aktyvūs praktiniai žaidiminiai mokymosi metodai derinami su mokymusi bendradarbiaujant ir refleksija mokymų metu.

Tarp užsiėmimų dalyviai savarankiškai atlieka pratimus taikydami išmoktas technikas ir ilgainiui susiformuoja nuolatinio atminties ir koncentracijos lavinimo įprotį.

Programos poveikis mokymų dalyviams

Baigę atminties ir dėmesio koncentracijos lavinimo interaktyvų kursą dalyviai :

  1. pagerina savo kognityvinius gebėjimus, o tuo pačiu ir savo mentalinę ir dvasinę būseną; pagerina bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo gebėjimus;
  2. įsisavina technikas ir susiformuoja įprotį savarankiškai lavinti atmintį ir dėmesio koncentraciją.
  3. patiria mokymosi ir bendravimo džiaugsmą;
  4. įgyja prasmingo ir pozityvaus bendravimo įgūdžių ir susiformuoja tokio bendravimo įprotį, dėl to atranda saviraiškos galimybes, naujas bendravimo formas (pvz. savanoriška pagalba vieni kitiems), 5. gerėja jų dvasinė būsena, o tuo pačiu ir gyvenimo kokybė.

Mokymo programos „ Mentalinė gerovė – laimingas senėjimas“ praktinis įgyvendinimas

 Mokymo programa gavo finansinę paramą  praktiniam įgyvendinimui/ išbandymui iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir mokslo plėtros fondo, kurio tikslas –  finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas (2017m. spalio 9 d. Lėšų naudojimo sutartis Nr. V9-50).

Programa įgyvendinta Širvintų r. sav. 2017 m. spalio 18- lapkričio 29 d.  Mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 34 dalyviai, iš jų: 15 specialistų, bibliotekininkų, soc. Darbuotojų, andragogų, kurie nuolat dirba su vyresnio amžiaus asmenimis ir 19  vyresnio amžiaus asmenų iš globos namų, Širvintų TAU ir vietos bendruomenės.

Reflektuodami apie mokymų poveikį, specialistai  pažymėjo, kad įsisavino atminties ir koncentracijos lavinimo technikas bei išmoko praktiškai jas taikyti dirbdami su vyresnio amžiaus asmenimis. Tai praturtins jų teikiamas paslaugas bendruomenei. Mokymų metu specialistai parengė mokymo planus atminties lavinimo mokymams savo bendruomenėse ir savarankiškai sukūrė po kelis atminties ir koncentracijos pratimus. Bibliotekininkai kūrybiškai naudojo bibliotekose sukauptą literatūrą, kraštotyrinę medžiagą, spaudos leidinius. Kurdami atminties lavinimo pratimus jie integravo užduotis, skatinančias skaityti ir domėtis paveldu.

 Įžvalgos dėl mokymo programos tolesnės sklaidos

 Ilgėjant gyvenimo trukmei ir sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės problemas, mes siekiame  visose savivaldybėse  skleisti ir populiarinti  mentalinės sveikatos stiprinimo judėjimą taikant mūsų programą.  Programos veiklos gerina asmenų kognityvinius gebėjimus (atmintį, dėmesio koncentraciją, koordinaciją),  emocinę, ir dvasinę  būseną.

  1. Ypač svarbu sudaryti sąlygas patirti mokymų teigiamą poveikį  kuo daugiau vyresnio amžiaus asmenų patiriančių socialinę atskirtį – neįgalių, nepasiturinčių, vienišų, iš kaimo vietovių.
  2. Įvertinus Lietuvos vyresnio amžiaus asmenų finansines galimybes, judėjimas plistų sparčiau, jei mokymai būtų pilnai arba bent dalinai finansuojami gyvenimo kokybės ar sveiko gyvenimo būdo populiarinimui skirtų projektų lėšomis. Tęstinių mokymų (3-4 mėn. trukmės) metu dalyviai susiformuoja pastovų lavinimosi bendraujant pozityvioje socialinėje aplinkoje  įprotį ir  poreikį. Tačiau, kaip rodo mūsų kalbų kursų patirtis, pasibaigus finansavimui, tik pasiturintys dalyviai toliau patys apsimoka už tolesnius mokymus.  Miestuose tai sudaro apie 50 -70 proc. mokymų dalyvių, o rajonuose  – 0-20 proc.
  3. Tikslinga į mokymus įtraukti specialistus, kurie nuolat dirba su vyresnio amžiaus asmenimis. Tai – socialiniai darbuotojai, bibliotekininkai, andragogai, TAU, kt. nevyriausybinių organizacijų  Mokymų metu jie įsisavina technikas ir potencialiai galėtų po to organizuoti nemokamas mentalinės sveikatos gerinimo veiklas savo bendruomenėse.

Prašome susisiekti su mumis jei rengiate projektus savo bendruomenei ir norėtumėte įtraukti šią programą į savo projektą.

Kontaktai:

Vilija, el. paštas: vilija@ukmc.lt, tel: +370 698 17110